Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych (dalej – Polityka) dotyczy wszelkich informacji, jakie AKLIMA POLSKA może uzyskać o użytkowniku podczas korzystania przez niego z serwisu http://aklimapolska.pl (dalej – serwis internetowy).

Uznaje się, że akceptujesz naszą Politykę podczas pierwszego korzystania ze strony internetowej. Jeśli nie akceptujesz i nie zgadzasz się z niniejszą Polityką, musisz niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

AKLIMA POLSKA nie weryfikuje autentyczności danych osobowych podanych przez użytkowników oraz nie kontroluje ich zdolności do czynności prawnych. AKLIMA POLSKA zakłada jednak, że podczas rejestracji użytkownik podaje aktualne dane osobowe. Dane osobowe należą do niego osobiście i na bieżąco aktualizuje te informacje.

Definicja pojęć używanych w niniejszej Polityce

1. „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio osoby fizycznej – podmiotu danych osobowych.

2. „przetwarzanie danych osobowych” – każde działanie (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub bez użycia takiego sposobu, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie , uściślenie (aktualizacja, zmiana), wycofowanie, wykorzystywanie, przekazywanie (rozpowszechnianie, udzielenie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych i inne działania.

3. „poufność danych osobowych” – administrator powinien przestrzegać wymogów niedopuszczania do rozpowszechniania danych osobowych bez zgody podmiotu danych osobowych lub istnienia innej podstawy prawnej.

Zakres Polityki

Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie działań AKLIMA POLSKA oraz użytkowników serwisu. Polityka nie rozpowszechnia się na żadne strony internetowe, do których można uzyskać dostęp z tego serwisu, w tym między innymi do wszelkich linków, które możemy udostępniać do serwisów społecznościowych.

AKLIMA POLSKA nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich, do których użytkownik może przejść za pośrednictwem linków dostępnych w serwisie.

Cele gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Większość usług świadczonych w serwisie nie wymaga żadnej formy rejestracji, co umożliwia odwiedzanie serwisu bez ujawniania swoich danych osobowych. Jednak niektóre usługi w serwisie mogą wymagać podania danych osobowych.

W takich sytuacjach, jeśli zdecydujesz się nie podawać żadnych wymaganych danych osobowych, możesz nie mieć dostępu do niektórych części strony internetowej.

AKLIMA POLSKA gromadzi, przetwarza i przechowuje wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usług w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

AKLIMA POLSKA może wykorzystywać dane osobowe użytkownika w następujących celach:

1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań AKLIMA POLSKA wobec użytkownika.

2. komunikacji z użytkownikiem, w tym wysyłania newsletterów, SMS-ów, wiadomości, zapytań i informacji dotyczących świadczenia usług, a także obsługi zapytań i wniosków użytkownika.

3. doskonalenie jakości usług, łatwoś

4. korzystania, rozwój nowych serwisów i usług.

5. targetowanie materiałów reklamowych.

6. prowadzenie badań statystycznych i innych na podstawie danych zdepersonalizowanych.

Gwarancja poufności

AKLIMA POLSKA przetwarza dane osobowe użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką. AKLIMA POLSKA zastrzega sobie jednak prawo do dodatkowego przetwarzania danych w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo lub w celu prowadzenia dochodzenia prawnego lub karnego.

AKLIMA POLSKA stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

W przypadku podejrzenia bezprawnego wykorzystania, utraty lub nieupoważnionego dostępu do Twoich danych, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: info@aklimapolska.pl

Zmiana polityki

Aklima ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce. Podczas dokonywania zmian w bieżącej wersji wskazywana jest data ostatniej aktualizacji.

Zmiana danych osobowych przez użytkownika

Użytkownik w każdej chwili może aktualizować lub uzupełniać swoje dane osobowe lub ich częś